Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü; tarafların boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumlarına ilişkin mutabık kaldıklarını bildiren ve düzenleyen ve yine anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların mutabık kaldıkları hususlara ilişkin yazılı açıklamalarını içeren oldukça önemli bir belgedir. Anlaşmalı boşanma protokolü, eşler tarafından düzenlenebileceği gibi emsal davalar ile deneyim kazanmış uzman bir avukat aracılığıyla da düzenlenebilir. Anlaşmalı boşanma protokolü; belirsizlikten uzak, net ve muntazam bir biçimde düzenlenmesi için bu protokolün avukat nezaretinde hazırlanması oldukça isabetli olacaktır. Bu sayede davadan beklenen netice müspet yönde hasıl olacak ve kısa zamanda mahkeme kararının verilmesi sağlanacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasının en önemli safhasını ifade eden ve eşlerin boşanma ve sonuçları noktasındaki iradelerini içeren Anlaşmalı boşanma protokolü oldukça net, başarılı ve tam biçimde düzenlenmelidir. Protokolün bu denli titiz düzenlenmesinin iki nedeni bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde izah edilebilir;

 • Eşler, bu protokol sayesinde, anlaşmalı boşanma protokolünde ifade ettikleri koşullarda boşanmak istediklerinde ifade ederler. Mahkeme söz konusu protokolü uygun bulduğu takdirde eşlerin protokolde yer alan hükümleri çerçevesinde boşanmalarına harar kılacaktır. Bunun yanı sıra aynı zamanda bu protokol, mahkeme kararına da geçirilecektir. Bu itibarla anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin iradesine muhalif veyahut menfaatinin aleyhine bir durumun söz konusu olmaması oldukça elzemdir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünü önemli kılan bir diğer husus; bu protokol eğer net bir biçimde hazırlanmazsa, yasanın emredici hükümlerini ihlal eden hususlar içerirse veya usulünce düzenlenmez ise bu durumda hakimin protokolü uygun bulmayacağı bilinmelidir. Anlaşmalı boşanmada eşlerin boşanma iradelerini açıklayıp boşanmak istiyorum demeleri kafi değildir. Yukarıda ifade edilen bu protokolün hakimce uygun bulunması da lazım gelmektedir. Aksi durumda anlaşmalı boşanma mümkün olmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Önemi

Boşanma süreci, insan hayatının önemli ve kritik bir aşamasını oluşturur. Bu denli travmatik bir dönemde kişinin ağır mağduriyet yaşamaması adına muhakkak alanında profesyonel bir boşanma avukatına danışması ve onun birikimi nezaretinde davayı yürütmesi gereklidir.
Boşanma protokolünün olabildiğine eksiksiz ve doğru biçimde düzenlenmesi, eşlerin menfaatinedir. Eşler arasındaki uyuşmazlığın bir defada sonuçlanabilmesi için anlaşmalı boşanma protokolü en muntazam biçimde düzenlenmelidir. Protokolün en doğru ve eksiksiz biçimde düzenlenebilmesiyse anlaşmalı boşanma avukatı ile mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Taraflar

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenirken, söz konusu protokolün kimler arasında kararlaştırıldığı ve mutabık kalınarak imzalandığı yer alması gereklidir. Bu itibarla protokol içerisinde;

 • Tarafların adı ve soy adı
 • T.C Kimlik Numarası
 • liAdres Bilgileri

Yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Eşlerin Boşanma İradesi

Boşanma davalarında görülmektedir ki kimi zaman taraflardan birisi ekonomik, sosyokültürel veya fiziki gücünü kullanarak karşı tarafı tahakkümü ve etkisi altına almaya çalışmaktadır. Diğer eşten üstün olduğu durumları kullanmak suretiyle söz konusu boşanma protokolünü iradesi dışında imzalatmaya çalışmaktadır. Bu gibi durumlarda gözden kaçırılan bir husus vardır. İstisna bir durum olan bu husus; anlaşmalı boşanma davası için geçerli olup eşlerin her ikisinin de hakim karşısında mevcut bulunmaları gerektiği hususudur. Yani her iki eş hakim karşısında fiziken mevcut olacak ve hakim duruşma esnasında eşlere protokolü gösterecek ve ilgili protokole atılan imzaların şahıslara ait olup olmadığı sorusunu yöneltecektir. Aynı zamanda boşanma iradelerini özgür biçimde ve herhangi bir baskı altında kalmadan verdiklerini bizzat eşlerden işitip kanaat getirecektir.

Bir üst paragrafta izah edilen nedenden ötürü, boşanma protokolü hazırlanırken eşlerin özgür iradeleriyle, baskı ve zorlamadan uzak biçimde boşanma arzularını belirtmesi gerekir.

Boşanma Protokolünde Çocukların Durumu
Boşanma sürecinin psikolojik etkilerini en çok hissedenler, eşlerden daha ziyade çocuklardır. Bu bakımdan yasa koyucu Aile Hukuku’na ilişkin düzenlemelerinde çocuğun menfaatlerini koruma refleksi göstermiş ve hemen hemen tüm hususlarda çocuğun yararını gözeterek düzenlemede bulunmuştur.
Boşanma davalarında, tarafların müşterek çocuklarına ilişkin durumun ne olacağı sorusu oldukça mühimdir. Bu itibarla, eşlerin birlikte hazırladığı boşanma protokolünde;

 • Çocuğun velayetinin kime bırakılacağı
 • Velayetin kendisine bırakılmadığı eş ile çocuk arasında kurulacak kişisel ilişkinin durumu
 • Çocuğa dair iştirak nafakası
  • Gibi hususlar muhakkak düzenlenmelidir.

   Çocuğun Velayeti Hususu
   Boşanma neticesinde taraflar resmi olarak ayrılacağından ötürü, müşterek çocukların taraflardan birine bırakılması mecburiyet arz eder. Bu nedenle ilgili çocuğun bakımını, himayesini ve gözetimini üstenecek tarafa velayet hakkının kendisine bırakılması yönünde karar verilecektir. Bu kadar, velayet hükmü olarak adlandırılır. Velayetin kime bırakılacağı hususu, boşanma protokolünde eşlerin birlikte aldığı kararla düzenlenmelidir.
   Çocukla Kurulacak Kişisel İlişki
   Çocukla kurulacak kişisel ilişki, anne ve babanın hakkı olduğu kadar çocuğun da hakkıdır. Çocuğun velayetinin kendisine bırakılmadığı eş ile çocuğun iletişim halinde olması, onun sevgi ve şefkatini hissetmesi ve eşler tarafından belirlenen zamanlarda görüşmesi en doğal hakkıdır. Bu bakımdan anlaşmalı boşanma protokolü düzenlendiği esnada çocukla kurulacak kişisel ilişkinin de yer alması gerekir.
   İştirak Nafakası Hususu
   Boşanma davasının sonuçlanmasıyla beraber resmi olarak ayrılan tarafların, çocukları üzerindeki sorumlulukları sona ermez. Boşanmayla birlikte çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan taraf, çocuğun eğitimi – bakımı – geçimi gibi hususlarda yapılacak harcamalara katılmak durumundadır. Bu bakımdan çocuk için iştirak nafakasının anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi zaruri bir husustur. İştirak nafakasının hangi eş tarafından hangi çocuk için ne kadar ödeneceği biçimde ifade edilmelidir.
   Yoksulluk Nafakası Hususu
   Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken bir diğer husus, yoksulluk nafakasıdır. Eğer eşlerin nafaka noktasında bir talepleri yoksa yine bu durumu ifade eden net bir düzenleme yer almalıdır. Şayet taraflardan birisi için yoksulluk nafakası noktasında mutabık kalınmışsa söz konusu nafakanın kim tarafından ne kadar ödeneceği rakam bazında belirtilmelidir.
   Maddi ve Manevi Tazminat
   Taraflardan birisi, boşanma sebebiyle maddi tazminat talebinde bulunuyorsa bu durumda maddi tazminatın hangi tarafça ödeneceği açık ve net biçimde düzenlenmiş olması gereklidir. Şayet taraflar karşılıklı olarak maddi tazminat istemiyorsa bu durumda her iki eşinde tazminat istemediği protokol içerisinde açık ve net biçimde düzenlenmelidir.
   Taraflar aralarında manevi tazminatın ödenmesine karar vermişlerse bu durumda tazminatın türü ve söz konusu tazminatın hangi eş tarafından ödeneceği, miktarı ve diğer hususları net biçimde ifade edilmelidir. Şayet manevi tazminat talebi bulunmuyorsa bu durumda da yine protokol üzerinde düzenleme yapılmalıdır.

   Dava ve Yargılama Giderleri

   Boşanma davası açılırken birtakım harç ve masrafların ödenmiş olması gereklidir. Bu harç ve giderleri ödeyecek olan kişi davanın açıldığı esnada peşin olarak ödemelidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde yine bu hususun da düzenlenmiş olması, yani dava harç ve giderlerinin de kim tarafından ödeneceği belirlenmelidir.
   Anlaşmalı boşanmada kişi kendisinin bir vekil ile temsil olunmasını istiyorsa bu durumda temsil edilen kişi boşanma avukatı için de bir vekalet ücreti ödeyecektir. Bu ücreti avukat ile birlikte tayin edecek olup Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında bir miktar üzerinde anlaşılamaz. Yukarıda izah edilen tüm sürecin alanında ehliyet ve liyakat sahibi deneyimli bir hukukçu nezaretinde ifa edilmesi tavsiye olunur.

Bunları da beğenebilirsiniz

1 Yorum

 1. Boşanma konusunda yazılan bu makale oldukça önemli bir yazı. Sayın meslektaşım oldukça önemli bir konuya parmak basmış. Kamuoyunu aydınlatmak avukat olarak da bir görevimiz. Teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir